Hírek

 • ANYÁK NAPI NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

  ANYÁK NAPI NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

  2021. Július 02.
  A „Fészek -Étel és Hotel-” Facebook oldalon (https://www.facebook.com/balatonifeszek) elérhető nyereményjáték vagy játékok részvételi feltételei, játékszabályzata, valamint adatkezelési tájékoztatója (a továbbiakban: „Szabályzat”)

  1. A Játékok szervezője

  1.1 A Fészek -Étel és Hotel- Facebook oldalon (a továbbiakban: Facebook oldal) szervezett nyereményjátékok (a továbbiakban: Játék vagy Játékok) szervezője a BZB Rent Kft. (székhely: 2060 Bicske, Szent István út 106.) (a továbbiakban: Szervező). 

  2. részvételi feltételek

  2.1. Szervező az egyes Játékokat a Facebook oldalon meghirdetett posztokban (a továbbiakban: Poszt) teszi közzé. Szervező az adott Játék időtartamáról és konkrét feltételeiről mindig az adott Posztban tájékoztatja a Facebook oldal tagjait. A Szervező Játékot hirdet meg az általa meghatározott időközönként a Facebook oldalon, így a részvétel alapvetően az alábbi feltételhez kötött:

  • hozzászólás az adott poszthoz a Facebook oldalon.
  • megosztás

  Az adott posztban Szervező további részvételi feltételeket is meghatározhat.

  2.2. A Játékokra irányadó és kötelezően alkalmazandó a Facebook oldalon közzétett, a Facebook oldal használatára vonatkozó Felhasználási Feltételek is, így különösen, de nem kizárólag a felhasználói tartalmakra vonatkozó általános tilalmak és előírások.

  2.3. A Játékokban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár vehet részt, aki nem esik a 2.9 pontban meghatározott személyi körbe, cselekvőképes (a továbbiakban: Játékos) továbbá, aki

  • a Szervező által közzétett posztban meghirdetett feladatokat az ott írtak szerint teljesíti, továbbá
  • hozzájárul ahhoz, hogy Szervező, illetve Lebonyolító a Facebook oldal like-olásakor, (követésekor) valamint a Játék során rendelkezésre bocsátott személyes adatait - az Adatkezelési Tájékoztatóban (6. sz. fejezet) rögzítettek szerint az adott Játékkal összefüggésben kezelje, és
  • a részvétellel a jelen Szabályzatban írt valamennyi feltételt elfogadja


  (a továbbiakban együtt: Pályázat).


  2.4. Egy Játékos egy adott Játékban kizárólag egy db Pályázattal jogosult részt venni (kivéve, ha a Szervező az adott Posztban ettől eltérően rendelkezik).

  2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban és az adott Posztban leírt valaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, az adott Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárhatja az adott Játékból.

  2.6. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maguk által regisztrált Facebook profillal küldenek be az adott Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt, illetve nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékokkal kapcsolatos, Facebook profil és e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, illetve Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárnak.

  2.7. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékok technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, illetve Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

  2.8. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost az adott Játékból kizárhatja.

  2.9. A Játékokból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

  2.10. Az adott Játékból vagy Játékokból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játékok szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Facebook profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékokban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

  2.11. A Játékok szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, közerkölcsöt, mások jogait vagy jogos érdekét (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) az adott Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely harmadik személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát a Facebook oldalról eltávolítsa és a Játékost az adott Játékból vagy Játékokból kizárja.


  3. Nyertesek meghatározása

  3.1. Szervező az adott Játék időtartama alatt érvényesen beküldött Pályázatok közül az adott Játéktól függően határozza meg, hogy ki vagy kik az adott Játék nyertese(i). A nyertesek kiválasztásának módja az adott Játék mechanizmusától függ.

  3.1.1. Sorsolás esetén: a Lebonyolító által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással összesen 1 (egy) darab nyertes Pályázat kerül kisorsolásra. A sorsolások helyszíne a Szervező székhelye (2060 Bicske, Szent István út 106.). A sorsolásról a bizottság jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítenek. A sorsolás nem nyilvános.

  3.1.2. Zsűri esetén: a Lebonyolító által felállított háromtagú zsűri (a továbbiakban: Zsűri) dönt az általa meghatározott szubjektív szempontok alapján. A Zsűri döntése ellen a Játékos nem jogosult fellépni.

  3.2. A Szervező minden egyes sorsoláson összesen 1 (egy) db tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki. Zsűrizés esetén Szervező a Zsűri mérlegelése alapján választ 3 (három) db tartaléknyertes Pályázatot. A tartaléknyertesek a 4.3 és 4.4 pontban foglaltak szerint lehetnek jogosultak az adott nyereményre, amennyiben a nyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes az adott Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. A sorsolás, valamint a Zsűri végső döntésének időpontját a Szervező az adott Játékra vonatkozó felhívásban teszi közzé.


  4. Nyeremények, Nyertesek Értesítése, Nyeremények Átadása

  4.1. Szervező az adott Játék nyereményét mindig a Játék meghirdetésével egyidejűleg, az adott Posztban teszi közzé (a továbbiakban: Nyeremény). Szervező fenntartja a jogot, hogy az adott Játék időtartama alatt, - valamint akár azt követően is – a Játékosok Facebook oldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett – a Nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott Nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.

  4.2. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. Egy Játékos egy adott Játék teljes időtartama alatt kizárólag 1 darab Nyereményre vagy Nyereménycsomagra lehet jogosult, a Pályázatok számától függetlenül.

  4.3. Szervező a Nyeremények nyerteseinek nevét legkésőbb az adott sorsolást, illetve nyertes meghatározását követő 3 (három) munkanapon belül teszi közzé a játékhoz kapcsolódó Facebook posztot követő kommentben a Facebook oldalon, amelyhez valamennyi Játékos az adott Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul (a továbbiakban: Közzététel). A nyertes Játékos a Facebook oldalnak küldött privát üzenetben köteles a Közzétételt követő 3 (három) munkanapon belül a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, email cím, telefonszám, magyarországi lakcím) pontosan megadni, amely egyben a nyeremény elfogadásának minősül. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező a nyereményre tartaléknyertest jelöl ki.

  4.4. A Nyereményt, mely 2 éjszaka , 3 nap szállás reggelivel 2 fő részére a Fészekben, a nyertes hétköznap - 2023 szeptember 30-ig- standard szobában használhat fel, szabad helyek függvényében, előre egyeztetett időpontban. Ha a dátum fixálása után együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

  4.5. Szervező kizárja az adott Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet megvalósítani, mert a Pályázatán a Közzétételt követően megküldött személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.


  5. Adózás, költségek

  A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.


  6. Adatkezelési tájékoztató

  6.1. A Játék során megadott adatok kezelője a szervező BZB Rent Kft. mint adatkezelő. Az Adatkezelő elérhetőségei: BZB Rent Kft.  (székhelye: 2060 Bicske, Szent István út 106. Email cím: info@feszek.hu)

  6.2. Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a Játékos nyereményjátékban történő részvételét biztosíthassa, a nyereményjáték lebonyolításával, valamint a Nyereménnyel kapcsolatban a Játékosok személyes adatait kezelje.

  6.3. Az adatkezelés jogalapja a Játékos kifejezett, önkéntes és tájékozott hozzájárulása. A Játékos a 2.3. pontban rögzítettek szerint, a Játékban történő részvétellel járul hozzá az adatkezeléshez. Azok, akik a Játékban részt vesznek, kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy Szervező, mint adatkezelő a személyes adataikat kizárólag az adott Játékkal összefüggésben, a Pályázatok lebonyolítása során, valamint kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az adott Játékkal kapcsolatosan a Facebook oldalon nyilvánosságra hozza.

  6.4. Az adatkezelés során a Szervező az alábbi adatokat kezeli a Játékosról: teljes név, nyertesség esetén e-mail cím, lakcím, telefonszám.

  6.5. Az adatkezelés időtartama az adott Játék időtartama. A nyertes játékosok esetén a nyertes játékosok adatai a nyeremények átadását követő 5 évig megőrzésre kerülnek.

  6.6. A Szervező, mint adatkezelő a mindenkor hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelően, azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az általános adatvédelmi rendelet (az ún. GDPR) rendelkezései alapján kezeli a Játékos személyes adatait.

  6.8. A Játékost, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatosan:

  6.8.1. hozzáférési jog

  (A hozzáférés joga keretében a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, azokhoz hozzáférhet, továbbá arról, hogy az Adatkezelő kezel-e és ha igen milyen személyes adatot a Játékosról)

  6.8.2. helyesbítés, illetve törlés, az adatkezelés korlátozásának joga

  (A Játékos jogosult kérelmezni, hogy téves, pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok kijavítását, helyesbítését végezze el a Szervező, illetve személyes adatainak törlését igényelheti. Ha a Játékos a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor a Szervező az adatkezelést a kérelemnek megfelelően korlátozhatja. Ha a Játékos vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a Szervező részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. A Játékos kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzi azok törlését. A Játékos előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adataira adatkezelés céljából, de a Játékos igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez)

  6.8.3. az adatainak hordozhatóságához való jog;

  (Az adathordozhatósághoz való jog keretében a Játékos jogosult arra, hogy a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy Adatkezelőnek – akár közvetlenül is - továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Szervező.)

  6.8.4. hozzájárulás visszavonásának joga

  A Játékos részben vagy egészben bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét)

  6.9. Ha a Játékos a fentiekben rögzített jogokkal élni szeretne vagy az adatkezelés kapcsán bármilyen kérdése merül fel, esetleg bármilyen panasza merülne fel az adatkezeléssel kapcsolatosan az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailben az alábbi elérhetőségeken: BZB Rent Kft. (székhely: 2060 Bicske, Szent István út 106.) Email cím: info@feszek.hu)

  6.10. Amennyiben a Játékos a személyes adatainak kezelése során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

  6.10.1. közvetlenül a Szervezőhöz fordulhat postai levélben vagy emailen keresztül;

  6.10.2. az érintett felügyeleti hatóságnál, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

  6.10.3. bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A Játékos jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelemdíjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlap nyújt tájékoztatást: www.birosagok.hu

  6.11. A jelen Játékban történő részvétel, valamint a részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, ugyanakkor, ha a Játékos nem járul hozzá a személyes adatai kezeléséhez úgy a részvétele a Játékban nem lehetséges. Ha Játékos a Játék időtartama alatt illetőleg a nyeremény átadása előtt adatainak törlését vagy korlátozását kéri, vagy visszavonja az adatkezeléshez történő hozzájárulását, akkor a Játékból kizárásra kerül.


  7. Vegyes rendelkezések

  7.1. A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremények megvalósulásának – szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

  7.2. Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőben nem valósítja meg, azt a továbbiakban a szervezőtől nem követelheti.

  7.3. Szervező, illetve lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, rajongói oldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. sql támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a rajongói oldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. Illetően, úgy ezen esetekre a szervező semminemű felelősséget nem vállal.

  7.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, Facebook, illetve Instagram profilok létrehozását, illetve a Játékok szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja az adott Játékból vagy Játékokból.

  7.5. Ha a Játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a szervező, illetve lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

  7.6. Szervező, illetve lebonyolító kizárja a felelősségét a Facebook oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

  7.7. A Játékok semmilyen módon nem szponzoráltak a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódnak a Facebook tulajdonosaihoz, illetve üzemeltetőihez. Az adatszolgáltatás a Játékok tekintetében a Szervező részére történik.

  7.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a szervező a játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a rajongói oldalon.

Ugrás az oldal tetejére